Medlemsskab

Medlemsfordele

 • Mulighed for online reservation.
 • Nøgle til bilen.
 • Medlemsskabet kan gælde hele husstanden
 • Op til 10% rabat på leje prisen.

Udfyld denne kontrakt: Medlems kontrakt

Send den underskrevne kontrakt til: arvan@arvan.dk

Hvad er vilkårene for medlemskab?

Alle på 18 år og derover, som har et gyldigt kørekort

Du melder dig ind ved at bruge kontakt informationerne på hjemmesiden. Herefter oprettes leje kontrakt, introduktion til reservertions systemet og du er klar til at køre.

Nedenfor kan du læse vilkårene for medlemsskab af Karsbæk Udlejning. Har du tvivls spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

 • 1 Generelle rettigheder og pligter

1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr jf. den til enhver tid gældende prisliste, der findes på www.arvan.dk/karsbaek har man  ret til at bruge bilen i henhold til medlems vilkår .

1.2. Anvendelsen skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende , prislister, manualer, forsikringsbetingelser samt nærværende vilkår.

1.3. For at måtte føre Karsbæk Udlejnings køretøjer er det en forudsætning, at føreren har fuldgyldigt kørekort og sygesikringsbevis er forevist til en repræsentant for Karsbæk Udlejning.

1.4. Dog kan et medlem/lejer køre med en anden fører, såfremt medlemmet/lejeren har sikret sig at denne har gyldigt kørekort og anvender bilen i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 1.2.  Den pågældende medlem/lejer er ansvarlig for enhver skade, som det pågældende “anden fører” pådrager Karsbæk Udlejning.

 •  2 Nøgler/koder

2.1. Hvert medlem af Karsbæk Udlejning modtager ved indmeldelse en  kode til Karsbæk udlejnings nøgleskabe. Koderne må ikke udleveres til andre  og må kun benyttes af det pågældende medlem. Koden vil løbende blive ændret og medlemmet vil få oplyst ny kode via SMS eller mail.

2.2. Medlemmet er ansvarligt for koden. Medlemmet er ansvarligt for eventuelle følger af, at koden udleveres til andre.

2.3. Ved kontraktens ophør ændres koden og medlemmet får ikke udleveret ny kode med mindre medlemskabet fortsættes.

 •  3 Stamplads

3.1. Karsbæk Udlejnings køretøjer har stamplads på eller ved en nærmere angivet adresse. Ved brug af delebilen skal bilen afhentes på stampladsen og afleveres samme sted efter endt brug. Hvis pladsen er optaget, skal der parkeres på nærmeste, lovlige parkeringsplads.

3.2. Der vil kunne etableres stampladser på forskellige destinationer. Meddelelse herom vil tilgå medlemmerne løbende.

 •  4 Reservation af bilen

4.1. Bestilling af bilen skal ske før bilen afhentes. Det er ikke tilladt at anvende en bil uden først at have bestilt den og have modtaget en accept på bestillingen. Bilen reserveres på Internet via et elektronisk reservationssystem. Brugernavn og adgangskode til reservationssystemet udleveres til medlemmet ved indmeldelse i Karsbæk Udlejning.

4.2. Reservationer kan aflyses mod betaling af et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

4.3 Køretøjerne kan kun benyttes efter forudgående reservation.

4.4. Det påhviler medlemmet at sikre, at bilen er tilbage på plads i overensstemmelse med det anførte sluttidspunkt for den pågældende reservation.

4.5. Såfremt medlemmet af forskellige årsager ikke afleverer bilen rettidigt, betales der et gebyr + eventuelle omkostninger, som fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

4.6. Det medlem/lejer, der gør sig skyldigt i tidsoverskridelse er pligtig til at kontakte Karsbæk Udlejning for at informere om forsinkelsen.

 •  5 Registrering af forbrug

 

5.1. I bilen udfyldes en køreseddel.

 •  6 Betaling af kørsel

6.1. Der er to slags omkostninger forbundet med anvendelse af Karsbæk Udlejnings køretøjer – dels en tidsbestemt lejepris, dels en pris for hver kørt km. inkl. brændstof og øvrige forbrugsstoffer.

6.2. Der er flere måder at betale på fælles for alle er at leje skal senest 2 bankdage efter reservationens udløb. Beløbet overføres via bankoverførsel til konto nr. I vestjysk bank: 7650-1356497. Beløbet kan overføres via Swipp til telefon nummer 23394413. Det er også muligt at betale kontant direkte til en repræsentant for Karsbæk Udlejning

6.3. Efter udløb af betalingsfristen fremsendes rykker med påligning af administrationsgebyr i overensstemmelse med den til enhver tid gældende prisliste. Ved overskridelse af betalingsfristen for anden rykker ophører medlemmets ret til at benytte Karsbæk Udlejnings køretøjer, indtil forholdet er bragt i orden. Medlemmets adgang til reservationssystemet spærres, indtil forholdet er bragt i orden.

 •  7 Tjek af bilen før brug

7.1. Medlemmet skal tjekke bilens tilstand inden brug. Indvendigt såvel som udvendigt tjekkes for skrammer, buler, punkteringer o.l. Nye fejl – i forhold til de allerede registrerede – skal noteres under feltet ”Bemærkninger” på køresedlen og på bilens fejlliste.

7.2. Inden ibrugtagning tjekkes køresedlen for at sikre forrige bruger har udfyldt korrekt. Ved fejl udfyldning påføres dette på køre sedlen eller der sendes en SMS til Karsbæk Udlejning på tlf 23394413

 •  8 Bilens stand ved aflevering

8.1. Medlemmet/lejeren forpligter sig til at aflevere bilen senest ved udløb af den reserverede periode.

8.2. Aflevering er kun sket korrekt, hvis:

bilen er parkeret på den angivne stamplads i aflåst stand. Hvis pladsen er optaget, skal der parkeres på nærmeste, lovlige parkeringsplads.


bilen indeholder alle de til bilen hørende papirer.


køresedlen er korrekt og læsbart udfyldt og underskrevet


bilen er checket for skrammer, buler, fejl og mangler og disse er anført på køresedlen og fejllisten.


bilen indeholder alt til bilen hørende udstyr.


bilen er tømt for affald og egne effekter, og fremtræder i mindst samme stand som ved afhentningen.

§ 9. Vedligehold, påfyldning af brændstof, omgang med køretøjerne

9.1. Anvendelse af Karsbæk Udlejnings køretøjer skal ske med omtanke og forsigtighed. Alle køretøjer er røgfri.

9.2. Dyr må kun medtages, hvis de holdes i en dertil beregnet transportkasse. Bilen skal efterfølgende støvsuges grundigt, før den afleveres af medlemmet/lejeren.

9.3. Ved brug af bilen skal medlemmet/lejeren kontrollere væskestand og dæktryk – jævnfør manualen. Generelt skal bilens instruktionsbog følges.

9.4. Ved påfyldning af brændstof foretager medlemmet/lejeren selv udlæg. Udlægget vil efterfølgende blive refunderet ved forevisning af kvittering. Det tilstræbes at Karsbæk Udlejning sikrer at Bilens tank altid er over 1/4 fuld. Ved længere tids leje eller lange ture kan der udleveres benzinkort.

9.5. Medlemmet/lejeren skal medvirke til at sikre bilen mod tyveri og hærværk. Alle synlige værdigenstande bør fjernes fra kabinen, før denne forlades. Glemte ejendele kan indleveres til Karsbæk Udlejning

 •  10 Mindre fejl, sammenbrud, ulykker og skader.

10.1. Ved fejl, sammenbrud ulykker og skader på bilen skal Karsbæk Udlejning kontaktes telefonisk.

10.2. Karsbæk Udlejning skal hurtigst muligt informeres om en eventuel ulykke og pludseligt opstået skade.

10.3. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af Karsbæk Udlejning. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o.l. ikke blive refunderet.

10.4. Karsbæk Udlejning har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er Karsbæk Udlejning imidlertid ikke ansvarlig derfor, og ej heller for eventuelle følger deraf.

10.5. I tilfælde af skade er medlemmet/lejeren forpligtiget til:

omgående at underrette politiet, dersom en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade


at skaffe navn og adresse på de implicerede parter og eventuelle vidner


ikke at anerkende ansvar eller skyld


ikke at forlade bilen, uden der er truffet fornødne forholdsregler med hensyn til beskyttelse, samt endvidere at sikre Karsbæk Udlejning en udførlig beskrivelse af skaden og udfylde skadeanmeldelse, som ligger i bilen.

10.6. Medlemmet/lejeren er pligtig til så vidt muligt at begrænse skadens omfang. Videre kørsel efter skadens indtræden er kun tilladt med Karsbæk Udlejnings accept.

10.7. Medlemmet/lejeren er ansvarlig for skader, der opstår som følge af, at disse regler er brudt.

10.8. I tilfælde af skader eller tab af køretøj er medlemmet/lejeren forpligtiget til at betale for de fulde udgifter, såfremt medlemmet har brudt de kontraktmæssige forpligtigelser, forsikringsforpligtelser eller loven. I øvrigt er medlemmet/lejeren forpligtet til at dække udgifter op til den i prislisten anførte selvrisiko.

§ 11 Opbevaring af kørekort

11.1. Medlemmet/lejeren er forpligtet til at medbringe sit kørekort under al kørsel.

11.2. Hvis medlemmet/lejeren af en eller anden grund ikke har sit kørekort, mistes retten til at anvende Karsbæks køretøjer.

11.3. Medlemmet/lejeren er forpligtet til straks at oplyse Karsbæks om enhver inddragelse eller indskrænkning af sit kørekort.

 •  12 Bøder

12.1. Det enkelte medlem/lejer betaler selv bøder herunder parkeringsbøder ved brug af Karsbæk Udlejnings køretøjer.

12.2. Karsbæk Udlejning kan oplyse politiet om hvilket medlem, der i en given periode har anvendt bilen.

 •  13 Begrænsninger vedr. anvendelse af Karsbæk Udlejnings køretøjer

13.1. Karsbæk Udlejnings køretøjer må ikke benyttes:

til person- eller godstransport mod betaling hverken direkte eller indirekte.

til at trække eller slæbe et andet køretøj. Godkendt anhænger der overholder vægt og mål må dog slæbes, jfr. bilens manual.

til motorsportsarrangementer, kørekursus på motorbane el. lign.
til entreprenørkørsel, eller kørsel med gods eller fødevarer, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.
til kørsel uden for fast vej eller plads.
af nogen person, der er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin.

§ 14 Afgørelse af tvister

§ 15 Ændringer i aftalegrundlaget

15.1. Enhver aftale mellem Karsbæk Udlejning og dens medlemmer/lejere, kan ophæves hvis leje/medlems vilkår er fraveget.